W9RE K9QQ N0AV NE9U
The Society of Midwest Contesters
The Society of Midwest Contesters