N0AV NV9L WE9V K3WA
The Society of Midwest Contesters
The Society of Midwest Contesters