W9VA AB9M NE9U NV9L
The Society of Midwest Contesters
The Society of Midwest Contesters