W9VA K9CT WE9V K3WA
The Society of Midwest Contesters
The Society of Midwest Contesters